Masalperisidukkani Başvuru Formu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) Kişisel veri sahibi kişilere, KVKK m.10 kapsamında haklar
sunmuştur.
İlgili kişiler Şirket’e aşağıdaki yöntemlerle başvuru yapabilirler:
 Şahsen başvuru,
 Noter aracılığıyla,
 Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak Şirket’in kayıtlı elektronik posta
adresine e-posta göndererek,
 Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan e-posta adresinize e-posta
göndererek.
Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres
Şahsen Yazılı Başvuru Süleymaniye Mah. Siyavuşpaşa Sk. Kurtel İş

Merkezi No:14/101 Fatih/İstanbul

Noter Aracılığıyla Süleymaniye Mah. Siyavuşpaşa Sk. Kurtel İş

Merkezi No:14/101 Fatih/İstanbul

Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde
kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden kvkk@masalperisidukkanı.com

*Şahsen başvuracak ilgili kişilerin kimliğini tevsik edici belgeleri ibraz etmesi zorunludur.
**Başvuru formunun tebligat zarfına veya e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu İlgili Kişi Talebi” yazılmasını rica ederiz.
Başvurucun iletişim bilgileri
Ad :
Soyad :
Telefon numarası :
T.C. Kimlik numarası :
E-posta :
Adres :

Şirket ile olan ilişkinizi belirtiniz
□ Müşteri
□ Ziyaretçi

□ Diğer (lütfen belirtiniz): ……………….

Şirket ile iletişimde olduğunuz birim/departman:

2

Konu:
□ Eski Çalışan:
□ Çalışılan yıllar: ………………

□ İş Başvurusu/ Özgeçmiş Paylaştım
□ Tarih: ………………

I. KVKK’nın 11. maddesi uyarınca talebinizi aşağıda belirtiniz.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. Şirket tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini belirtiniz.
□ Adresime gönderilmesini istiyorum.
□ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
□ Elden teslim almak istiyorum.
(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname olması gerekmektedir.)
Şirket, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak 3. kişilerle paylaşımının önüne geçilebilmesi ve kişisel
verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimliğinizi tevsik edici ek bilgi ve belge talep etme
hakkını her zaman saklı tutar.
İşbu başvuru formunda Şirket ile paylaştığım kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, yetkisiz
başvuru yapmadığımı, aksi halde söz konusu olabilecek her türlü hukuki ve/veya cezai sorumluluğun
tarafıma ait olacağını bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
İşbu başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunun 13.maddesi uyarınca yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması,
başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak şirketiniz
tarafından işlenmesine izin veriyorum.
Başvurucunun (Kişisel Veri Sahibinin)
Adı-Soyadı:
Tarih:
İmza:

tr_TRTurkish