Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun(KVKK) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları siz değerli sözleşme taraflarının dikkatine sunarız.

MASAL PERİSİ DÜKKANI (www.masalperisidukkanı.com) kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vermektedir. Bu nedenle sizlere sunduğumuz hizmetlerimizde kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi, gerektiği hallerde paylaşılması sırasında gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

1.Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Veri Sorumluluğu

1.1. MASAL PERİSİ DÜKKANI, KVKK kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahiptir. KVKK uyarınca kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, kişisel verileriniz, veri sorumlusu tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

1.2. İşbu Aydınlatma Metni, KVKK uyarınca müşteri, tedarikçi, tüketici, ziyaretçi, iş ortağı veya çalışanların MASAL PERİSİ DÜKKANI tarafından gerçekleştirilen kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizleri aydınlatılması amacıyla kaleme alınmıştır.

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Websitemizde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika’dan ulaşılabilecektir.

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

2.1. Kişisel verileriniz, sözleşmelerinizin gereğinin yerine getirilmesi, sunulan hizmet için gerekli değerlendirmelerin yapılması, MASAL PERİSİ DÜKKANI tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, MASAL PERİSİ DÜKKANI tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, MASAL PERİSİ DÜKKANI’nin ve MASAL PERİSİ DÜKKANI ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini de dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

  1. Müşterilerin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:

Açık rıza doğrultusunda işlenecek kişisel veriler ve işleme amaçları Rıza Metni’nde belirtilmiştir.

  1. Kişisel Verilerin Aktarımı:

4.1. Kişisel veriler, MASAL PERİSİ DÜKKANI tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, MASAL PERİSİ DÜKKANI tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, MASAL PERİSİ DÜKKANI’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, MASAL PERİSİ DÜKKANI ve kendisi ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirketimiz, Şirketimiz yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, hizmet/destek/danışmanlık alınan kurum ve kuruluşlar, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

  1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, Websitesi ve mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak toplamaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma Metni ve açık rıza gerekli olduğu hallerde Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Açık rıza doğrultusunda işlenecek kişisel veriler ve işleme amaçları Rıza Metni’nde belirtilmiştir.

  1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:

Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları;

(i)kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

(ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

(viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Veri Sahipleri işbu Politika’da sayılan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle MASAL PERİSİ Başvuru ve Talep Formu bağlantısından ulaşabileceğiniz Formu doldurup imzaladıktan sonra bu başvuru formunu ya da haklarınızı kullanmak için kaleme aldığınız ıslak imzalı dilekçenizi;

  • Genel Müdürlüğümüze kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir,
  • Noter kanalıyla “Süleymaniye mahallesi siyavuşpaşa sokak melek iş hani kat 4 no:73 fatih istanbul” adresine gönderebilir,
  • Şirketimize kayıtlı e-mail adresinizden kvkk@masalperisidukkani.com adresine iletebilirsiniz.

MASAL PERİSİ, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde olmak üzere en kısa sürede ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurul’u tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. MASAL PERİSİ, talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir; cevabını yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Şirket, talebin gereğini yerine getirir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN RIZA METNİ

  1. MASAL PERİSİ DÜKKANI (www.masalperisidukkanı.com) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahiptir ve İşbu Rıza Metni ile Kanun uyarınca üyelerin MASAL PERİSİ DÜKKANI tarafından gerçekleştirilen ve aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin açık rızalarının alınması amaçlanmıştır.
  2. Kişisel veriler; MASAL PERİSİ DÜKKANI’na ait Websitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, fatura oluşturmak , fatura kesmek, ürün teslim etmek, e-fatura göndermek, newsletter göndermek, promosyon ve sair çeşitli kampanyalar hakkında bilgilendirmek, hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, ürün ve/veya hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması, ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası, müşteri analizi yapmak, müşteri sadakatini artırmak müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, müşteri ilişkileri yönetimi, ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, pazarlama iletişimi yapmak, müşteri doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, pazar araştırmaları, daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetlerini geliştirilmesi, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla üyenin vereceği onay doğrultusunda işlenir ve bu amaçlar doğrultusunda Aydınlatma Metni’nde yer alan taraflarla paylaşılabilir.

GİZLİLİK, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BAŞVURU FORMU

tr_TRTurkish